Menu

Dane kontaktowe

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Iwowem

Iwowe 140
08-412 Borowie
tel. (25) 6854176
e-mail:  spiwowe@poczta.onet.pl

Dokumenty

Program wychowawczo - profilaktyczny

 


 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IWOWEM

NA LATA 2017-2022

 


 

Wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoja miejscowością, regionem, ojczyzną


 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 art. 26, art.84).

 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej

 • Statut Szkoły Podstawowej w Iwowem


 

Wstęp

Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak patriotyzm, poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na Ziemi, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, historii, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów i regionów, przestrzegania prawa, szacunku do nauki i pracy. Działania wychowawczo - profilaktyczne powinny doprowadzić do umiejętności rozpoznawania tych wartości moralnych, ich hierarchizacji i umiejętności dokonywania wyborów. Realizując program przyczynimy się do podniesienia świadomości uczniów oraz nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami w otaczającym świecie.

 

Program napisano w oparciu o:

 

 • ewaluację poprzedniego programu wychowawczego i profilaktyki,

 • wyniki ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 • kierunki realizacji polityki oświatowej państwa,

 • diagnozę środowiska szkolnego,

 • wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych rady pedagogicznej.


 

5 – letni program wychowawczo - profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych ukierunkowanych na uczniów szkoły.

 

Misja szkoły

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie  i stawiać czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. Przygotować ich do bycia ” Obywatelami Europy” z poszanowaniem i miłością do własnej kultury, tradycji i historii. Wspomagać rodzinę w procesie wychowawczym i opiekuńczym. Chronić przed narastającymi zagrożeniami  i patologią. Ukazywać autorytety i wzorce właściwych zachowań.  Zaszczepiać  wśród swoich wychowanków wyższe wartości ogólnoludzkie, a w szczególności te, które zawarte są w motcie szkoły ” Ojczyzna, nauka, cnota”.

We wspólnej pracy wychowawczej całej społeczności szkolnej będzie towarzyszył nam dialog oparty na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie, respektowaniu prawa do godności i przekonań drugiego człowieka. Będziemy dążyć do tego, by uczniowie odnaleźli w szkole swój drugi dom. Dom, w którym zrealizują się ich potrzeby i przekonania.

 

Wizja szkoły

 

Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

Nasza szkoła to nie tylko budynek, ale wspólnota, do której świadomie wstępują ci, którzy chcą ją tworzyć (uczniowie, rodzice, wszyscy pracownicy szkoły).

Nasza szkoła to miejsce, w którym:

 • wszyscy jej członkowie są tak samo ważni

 • panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu

 • pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół nich nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów

 • jest bezpiecznie

 • panuje życzliwa i radosna atmosfera

 • dobrze przygotowuje się uczniów do dalszego etapu kształcenia

 W naszej szkole dążymy do tego, aby:

 • uczniowie, wchodząc w świat wiedzy, rozwinęli sferę: intelektualną, etyczną, emocjonalną, społeczną i fizyczną na miarę swoich możliwości,

 • rodzice uczniów darzyli zaufaniem nauczycieli i aktywnie wspierali ich działania,

 • nauczyciele  mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy

 • środowisko lokalne  szczyciło się wspólną placówką


 

CELE PROGRAMU

 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły, w trakcie imprez i wycieczek organizowanych poza szkołą. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.

 2. Kształtowanie nawyków dbania o własne bezpieczeństwo.

 3. Bezpieczne korzystanie z Internetu i innych mediów społecznych.

 4. Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji regionu, rozbudzanie miłości do Ojczyzny i znajomości jej historii.

 5. Wdrażanie do aktywnego korzystania z dóbr kultury.

 6. Wdrożenie edukacji zawodoznawczej w szkole podstawowej.

 7. Ochrona uczniów przed zagrożeniami.

 8. Aktywizacja i integracja społeczności szkolnej przy realizacji wspólnych zamierzeń.

 9. Ochrona i promocja zdrowia. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania emocji.

 10. Propagowanie postaw proekologicznych.

 11. Przeciwdziałanie uzależnieniom.

 12. Przeciwdziałanie agresji i przemocy – aktywizacja społeczności szkolnej i jej środowiska w zakresie reagowania na przejawy przemocy i przeciwstawiania się jej. Podnoszenie jakości edukacji włączającej.

 13. Przeciwdziałanie wagarom.

 14. Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem.

 15. Budowanie właściwych relacji w kontaktach nauczyciel - uczeń – rodzic.

 

Sylwetka absolwenta

 1. Wychowanek


Wychowankiem szkoły jest osoba:
1) będąca uczniem szkoły podstawowej, przyjęta do szkoły zgodnie z ustalonym przez szkołę regulaminem
2) akceptująca wartości promowane przez szkołę
3) przestrzegająca wszystkich wymagań i zwyczajów szkoły

 

Prawa Każdy wychowanek zgodnie z postanowieniami konwencji ma:

 1. prawo do edukacji

 2. prawo do wyrażania swojej opinii

 3. prawo do swobody wypowiedzi i informacji

 4. prawo do ochrony godności

 5. prawo do jawnej oceny postępów w nauce

 6. prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym

 7. prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową

 8. prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej

 9. prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych

Szczegółowe prawa ucznia zawarte są w Statucie Szkoły.

W wypadku nieprzestrzegania praw uczeń może podjąć stosowną drogę odwoławczą przewidzianą w Statucie Szkoły
 

Obowiązki

Wychowanek ma obowiązek:

 1. stosowania się do postanowień Statutu Szkoły, regulaminów i przepisów wewnątrzszkolnych

 2. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę i zachowanie się w sposób sprzyjający atmosferze pracy

 3. sumiennego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych oraz odrabiania prac domowych

 4. dbania o higienę osobistą

 5. aktywnego reagowania na przejawy wandalizmu i niszczenia mienia oraz zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych

 6. noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i oficjalnego reprezentowania szkoły oraz odpowiedniego stroju uczniowskiego określonego w regulaminie szkoły

 7. usprawiedliwiania swojej nieobecności

 8. odnoszenia się z należytym szacunkiem do nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły

 9. dbania o godność ucznia i dobre imię szkoły

 10. utrzymania porządku na terenie szkoły i dbania o mienie szkolne. Szczegółowe obowiązki zawarte są w Statucie Szkoły.

 

Zakazy

Wychowankom zabrania się:

 1. palenia papierosów i zażywania innych używek

 2. przeszkadzania w prowadzeniu zajęć lekcyjnych

 3. niszczenia mienia szkolnego

 4. opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć dydaktycznych bez wiedzy i zgody nauczycieli prowadzących zajęcia lub dyżurujących podczas przerw

 5. podejmowania działań, które mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu innych

 6. używania wulgarnego języka

 7. korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji

 

B. Absolwent


 

Absolwent naszej szkoły:


 

 1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie edukacji na miarę swoich możliwości

 2. Umie żyć w społeczeństwie, potrafi współdziałać i porozumiewać się z innymi ludźmi

 3. Jest patriotą, Europejczykiem i obywatelem świata

 4. Potrafi rozwiązywać różnorodne problemy we własnym działaniu, radzi sobie z trudnościami

 5. Kreatywnie rozwija swoje umiejętności, zainteresowania i postawy

 6. Jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

 7. Zna swoją wartość i respektuje prawa innych


 

Strategia wychowawcza szkoły


 

Wychowanie oparte o wartości moralne


 

Cel działania Sposób realizacji Formy realizacji, odpowiedzialni

Poszanowanie godności drugiego człowieka

 

Podnoszenie poziomu kultury osobistej. Dbałość o kulturę języka, kulturę zachowania.
Budzenie tolerancji wobec innych poglądów.


Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów, rozumienia pojęć dobra i zła. Poznawanie i respektowanie praw człowieka i ucznia.

Język polski, religia, godzina wychowawcza, historia, inne przedmioty pogadanki, apel
Odwoływanie się do pozytywnych wzorców bohaterów narodowych, postaci literackich i postaw chrześcijańskich. Nauczyciele religii, historii, jęz. polskiego, wychowawcy


 


 


 


 

Otwarcie na potrzeby drugiego człowieka

Otaczanie troską niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy, uczulenie na ich problemy i potrzeby.
Integrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem szkolnym poprzez włączanie ich w życie klasy i szkoły.

Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Angażowanie do pracy na rzecz innych – wolontariat.

Wszyscy pracownicy szkoły, wolontariat
Organizowanie bezpłatnego dożywiania w ramach współpracy z GOPS. Udział w akcjach charytatywnych (zbiórki książek, odzieży, żywności, pieniędzy).


 

Wolontariat, wychowawcy, samorząd szkolny, biblioteka, pedagog

Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,  troska o zapewnienie mu równych szans rozwoju.

Wychowawcy pedagog
Troska  o właściwą postawę moralną

Budzenie odpowiedzialności za swoje postępowanie. Budzenie poczucia godności własnej ze szczególnym uwzględnieniem szacunku do własnego ciała, eliminowanie agresji, akceptacja płciowości. Budzenie troski o własne „zdrowie moralne” poprzez uświadomienie zagrożeń niesionych przez media i wszystkie nałogi.

Promowanie zachowań opartych na wartościach: prawda, życzliwość, odpowiedzialność, dobro, uczciwość.

Wychowanie do życia w rodzinie, godziny wychowawcze, religia, etyka, pedagog


 

 Przygotowanie do życia w rodzinie


 

Cel działania Sposób realizacji Formy realizacji, odpowiedzialni


 

Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny

Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Kształtowanie postawy prorodzinnej. Uświadomienie znaczenia rodziny w życiu człowieka. Budzenie szacunku dla rodziców, dziadków, sąsiadów, rodzeństwa itd.

Miejsce dziecka w rodzinie. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości i szacunku


 

Uroczystości klasowe i szkolne, spotkania z rodzicami, godziny wychowawcze, religia, wychowanie do życia w rodzinie
Integracja środowiska rodzinnego ze szkołą. Włączenie rodziców w organizowanie imprez klasowych i szkolnych Wychowawcy, dyrekcja, uroczystości okolicznościowe
Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rodziny Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości.
podnoszenie autorytetu rodziny. Wzmacnianie pozytywnych relacji młodzieży z rodzicami, dziadkami w celi uniknięcia tzw. „konfliktu pokoleń”.
Godzina wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie, religia, etyka


 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

Cel działania Sposób realizacji Formy realizacji, odpowiedzialni
Znajomość historii, rodziny, szkoły, własnej miejscowości, regionu, państwa. Kultywowanie tradycji. Poszanowanie symboli narodowych i religijnych

Uświadomienie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i Ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki. Kształtowanie odpowiedzialności za dobro wspólne. Kultywowanie tradycji regionów. Wdrażanie do poszanowania języka ojczystego.

Wdrażanie do kultywowania tradycji szkoły, klasy, regionu, państwa.
Uczenie szacunku do sztandaru, godła, flagi, hymnu, symboli narodowych i religijnych.

Odwiedzanie i opiekowanie się miejscami pamięci narodowej. Propagowanie wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły – Adama Mickiewicza. Odnajdowanie w kulturze narodowej i chrześcijańskiej źródeł uniwersalnych wartości.

Język polski, historia, godziny wychowawcze , samorząd szkolny,

wycieczki, uroczystości szkolne, gazetki okolicznościowe.

Wpajanie podstawowych wartości obywatelskich i norm kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
Rozwijanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
Integrowanie środowiska klasowego. Propagowanie właściwych postaw interpersonalnych między uczniami. Kształtowanie umiejętności przestrzegania norm społecznych.
Wdrażanie do właściwego zachowania się .
Język polski, historia, godziny wychowawcze, samorząd szkolny, wycieczki, wolontariat, uroczystości klasowe i szkolne.
Kształtowanie przedsiębiorczości uczniów
Rozwijanie twórczości i przedsiębiorczości uczniów poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań i pracy SU.

Opiekunowie SU

wolontariat

Kształtowanie samorządności uczniów

Wybór samorządów klasowych i samorządu uczniowskiego. Kontynuowanie działalności samorządu uczniowskiego:

udział w przygotowywaniu festynu szkolnego.
Kontynuowanie działalności wolontariatu szkolnego.

Realizacja planów pracy samorządu uczniowskiego i wolontariatu.

Wychowawcy, opiekunowie SU,
Promowanie szkoły w środowisku.

Umieszczanie na bieżąco informacji o działalności szkoły na stronie WWW.

Informowanie rodziców o pracy szkoły, sukcesach dzieci podczas zebrań.

Prezentacja prac uczniów podczas zebrań i uroczystości szkolnych.

Przygotowywanie uroczystości dla rodziców klas młodszych.


 

Dyrektor, wychowawcy, opiekunowie kół.

 

Wychowanie ekologiczne


 

Cel działania Sposób realizacji Formy realizacji, odpowiedzialni
Kształtowanie nawyków ekologicznych w życiu codziennym. Przeciwdziałanie dewastacji środowiska. Wykształcenie potrzeby działań na rzecz środowiska naturalnego. Prowadzenie segregacji śmieci.
Obserwacja przyrody w różnych porach roku. Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych, oszczędzanie energii elektrycznej, cieplnej, wody, zużycia papieru, segregacja odpadów. Prace przy zagospodarowaniu zieleni w otoczeniu szkoły. Udział w konkursach ekologicznych, plastycznych, literackich, fotograficznych i muzycznych promujących zachowania proekologiczne.
Dbanie o czystość i estetykę w klasach i na placu szkolnym.
Lekcje wychowawcze, biologia, plastyka, muzyka, wszyscy pracownicy szkoły.


 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe


 

Cele działania


 

Sposób realizacji

Terminy, formy realizacji, odpowiedzialni

Wybór przez ucznia szkoły i odpowiedniego zawodu.


 

Umieszczenie w planach pracy wychowawcy tematyki edukacji zawodowej (tematy godzin wychowawczych).

Wprowadzenie doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.

Wychowawcy


 

pedagog

Nauczyciel doradztwa zawodowego


 


 


 


 

Strategia profilaktyki
 

Troska o bezpieczeństwo dziecka


 

Cele działania


 

Sposób realizacji

Terminy, formy realizacji, odpowiedzialni


 

Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą


 

Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli - udział w warsztatach.

Zorganizowanie na terenie szkoły warsztatów umiejętności wychowawczych dla zainteresowanych rodziców.

Warsztaty dla uczniów „ Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”.

Przeprowadzenie ankiety nt zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych.

Spotkanie z policjantem ruchu drogowego, pogadanka na temat „ Bezpieczeństwo na drodze” .

Praktyczne ćwiczenia przechodzenia przez jezdnię w klasach 0-III

Realizacja tematyki uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz innych środków szkodliwych dla zdrowia i życia.

Rozpoznawanie trudnej sytuacji rodzinnej ucznia- otoczenie opieką ucznia i wsparcie rodziny na terenie szkoły.

Współpraca z instytucjami: GOPS, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Policja, Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie, zespoły interdyscyplinarne „ Niebieska Karta” placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej


 


 

Pedagog, nauczyciele

dyrektor

pedagog


 


 

Pedagog


 


 


 

Pedagog, funkcjonariusz policji

Wychowawcy


 

 


 


 

pedagog,


 


 

pedagog

pedagog, wychowawcy, rodzice


 


 


 


 


 


 


 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

Przeprowadzenie pogadanek i warsztatów w klasach nt. wykluczenia z grupy, agresji słownej w tym wyeliminowania nieuprzejmych przezwisk używanych wobec kolegów i koleżanek, naruszających godność osobistą - skutki prawne.

Informowanie rodziców na zebraniach i dniach otwartych oraz podczas indywidualnych rozmów o wszelkich przejawach agresji.

W rozwiązywaniu konfliktów między uczniami stosowanie metody mediacji uczniowskiej.

Przestrzeganie praw dziecka, kształtowanie świadomości własnej i cudzej godności.


 

Wychowawcy, n-le, pedagog


 

Wychowawcy, pedagog


 


 

N-le, uczniowie


 


 

n-le, uczniowie


 

Wychowanie prozdrowotne


 

Cel działania Sposób realizacji Formy realizacji, odpowiedzialni

Kształcenie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie


 

Pogadanki w klasie na temat zasad zdrowego żywienia.

Kształcenie nawyku sprawdzania oznakowań etykiet z żywnością.

Promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Kontynuowanie programu dla uczniów klas I-IV "Warzywa i owoce w szkole".

Kontynuowanie programu "Szklanka mleka"

Informowanie o skutkach niewłaściwej diety i braku aktywności fizycznej (otyłość, anoreksja, bulimia)

Monitorowanie ilości uczniów niećwiczących. Informowanie wychowawców i rodziców.

Organizowanie atrakcyjnych dla uczniów form realizacji zajęć wychowania fizycznego np. na siłowni zewnętrznej, wycieczki rowerowe, wyjścia na lodowisko, zajęcia na basenie.

Prowadzenie w ramach lekcji wf zajęć ogólnorozwojowych- gimnastyki, aerobiku.

Wyszukiwanie i kształcenie talentów sportowych w ramach dodatkowych zajęć prowadzonych na terenie szkoły. Kontynuacja pozalekcyjnych zajęć ruchowych i rozwijających zainteresowania uczniów:

 • Zajęcia w ramach Programu …..


 


 


 

Nauczyciele na lekcjach:

biologii, wf, godziny wychowawcze, pielęgniarka, pedagog

Wdrażanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz szukania pomocy.
Radzenie sobie ze stresem i emocjami.

Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu.

Uświadamianie o szkodliwości hałasu.
Zapoznanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.

Kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku. Wdrażanie do dbania o higienę osobistą i miejsca pracy.

Uświadamianie konieczności urozmaicania posiłków oraz dbania o ich estetykę.

biologia, technika, wf, godzina wychowawcza, pedagog, pielęgniarka.


 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej


 

Cel działania Sposób realizacji Formy realizacji, odpowiedzialni


 


 


 


 

Integracja zespołu klasowego


 

Diagnoza środowiska klasowego na początku i na koniec roku szkolnego wśród uczniów i rodziców - realizacja wniosków wynikających z diagnozy, uwzględnienie ich w planie pracy wychowawcy.

Adaptacja dzieci w środowisku szkolnym; otoczenie opieką i wsparciem dzieci przyjętych do szkoły pomoc uczniom kl. IV w pokonaniu "progu szkolnego".

Organizowanie spotkań klasowych, imprez i uroczystości, wyjazdów, wycieczek.

Podczas godzin wychowawczych rozwiązywać problem wykluczenia i izolacji uczniów. Zapewniać każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa.

Przeciwdziałać przypadkom dyskryminacji w szkole poprzez warsztaty, pogadanki i prelekcje na temat:

- agresji słownej (przeklinanie, plotkowanie, wyśmiewanie, zastraszanie),

- osądzanie człowieka na podstawie wyglądu,

- akceptacji drugiego człowieka ze względu na tuszę, inne specyficzne zainteresowania czy zachowania (ostracyzm)

Przygotowanie uczniów kl. III sp. i ich rodziców do bezstresowego przekroczenia progu kl. IV.

Wzmocnić wychowawczą rolę rodziców, ich współpracę ze szkołą w celu poprawy sytuacji wychowawczej w klasach.


 

Pedagog i wychowawcy


 


 


 

Nauczyciele, wychowawcy

pedagog


 

Wychowawcy, rodzice

Wychowawcy


 


 


 

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Wychowawcy , pedagog


 

wychowawcy


 


 


  

Uroczystości związane ze świętami państwowymi, religijnymi i tradycją szkoły:

 1. Uroczystości szkolne- stałe:


 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego,

 • Dzień Edukacji Narodowej,

 • Święto Niepodległości

 • Wigilia szkolna,

 • Obchody upamiętniające działania lokalnej grupy AK

 • Dzień Samorządności,

 • Rocznica Konstytucji 3 Maja,

 • Piknik Rodzinny

 • Zakończenie roku szkolnego;


 

 1. Uroczystości klasowe:

Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, klasowe Wigilie, Dzień Kobiet, Dzień Flagi i Godła państwowego, Dzień Dziecka;

 

3. Zajęcia tematyczne w klasach związane z obchodzonymi świętami;


 

Sposoby i formy realizacji.

Zadania wychowawczo - profilaktyczne realizowane są w ramach:

 • godzin wychowawczych,

 • lekcji przedmiotowych,

 • zajęć pozalekcyjnych,

 • różnorodnych imprez i form kulturalnych na terenie szkoły,

 • wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,

 • konkursów i olimpiad przedmiotowych ,

 • wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych ,

 • wyjazdów do placówek kulturalnych,

 • akcji charytatywnych, ekologicznych,

 • zawodów i imprez sportowych,

 • samopomocy uczniowskiej,

 • stałego uaktualniania strony internetowej,

 • apele, akademie

 • współpracy z rodzicami, która obejmuje:

- kontakt w doraźne wynikające z bieżących potrzeb ,

- kontakt podczas zebrań, dni otwartych i konsultacji indywidualnych,

- współpraca z Radą Rodziców;
 

Powinności wychowawcze


 

Dyrektor:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w placówce;

 • współpracuje z rodzicami, nauczycielami, organizacjami uczniowskimi;

 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia

 • uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;

 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;

 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły (dyżury nauczycielskie).


 

Pedagog i Psycholog Szkolny:

 • niesie pomoc dzieciom,

 • prowadzi diagnozę potrzeb środowiska klasowego,

 • współpracuje z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów i rodzicami,

 • prowadzi warsztaty dla uczniów i prelekcje dla rodziców;

 • współpracuje z policją i z sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby);

 • współpracuje z instytucjami wspierającymi rodziny niewydolne wychowawczo;


 

Nauczyciele:

 • reagują na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci;

 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.

 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań;

 • istotne spostrzeżenia wychowawcze odnotowują w zeszycie uwag;

 • współpracują z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.


 

Wychowawca klasy:

 • współpracuje z dyrektorem, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, pracownikami obsługi i rodzicami;

 • dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

 • wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiega o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów;

 • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności: tworzy warunki wspomagające ich rozwój i przygotowuje do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

 • kształtuje właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby;

 • uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości;

 • kształtuje umiejętność pracy w zespole, uczy demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu;

 • realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczego - profilaktycznego szkoły;

 • kontroluje absencję uczniów na lekcjach;

 • dokonuje comiesięcznej oceny zachowania ucznia;

 • organizuje wycieczki klasowe, wyjazdy do kina, muzeum i miejsc pamięci narodowej;

 • omawia sytuację wychowawczą w klasie na posiedzeniach zespołu nauczycielskiego;

 • współpracuje z rodzicami i uczniami podczas organizowania uroczystości klasowych i szkolnych.


 

Rada Rodziców:

 • reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły;

 • opiniuje program wychowawczo - profilaktyczny szkoły;

 • pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły;

 • organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.


 

Samorząd Uczniowski:

 • jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na

terenie szkoły i w środowisku lokalnym;

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrektora i grona pedagogicznego;

 • inicjuje działania dotyczące życia uczniów;

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;

 • angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;

 • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

 • dba o mienie szkoły, zapobiega jego dewastacji.


 

Rodzice:

Priorytet w wychowaniu młodego człowieka mają rodzice, w związku z powyższym:

 • rodzice wspólnie z dziećmi i nauczycielami dbają o wizerunek szkoły;

 • opiniują program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i zgłaszają swoje propozycje;

 • biorą czynny udział w imprezach okolicznościowych organizowanych w szkole;

 • pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy, dyrektorem — odnośnie rozwoju swoich dzieci;

 • współpracują z nauczycielami w pokonywaniu trudności wychowawczych ich dzieci.


 

 

Ewaluacja

Program wychowawczo - profilaktyczny poddawany jest ewaluacji i weryfikacji na zakończenie każdego roku szkolnego.

Formy ewaluacji:
- analiza dokumentów,
- obserwacja i ocena zachowań uczniów,
- ankiety dla uczniów i rodziców,
- wywiad (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców),
- rozmowy z uczniami i rodzicami.


 

Program wychowawczo - profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

w dniu 28 września 2017r.

Rada Pedagogiczna Rada Rodziców

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
Iwowe 140
08-412 Borowie

NIP: 826-18-71-382

[obiekt mapy] Lokalizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem